Bild: Ulf Frödin

Seminarieserie "En skola för alla" – om NPF i skolan

10 januari, 2022

Rättighetscentrum Norrbotten, i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län, är stolta över att presentera seminarieserien "En skola för alla". Denna femdelade serie fokuserar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolan och syftar till att öka förståelsen, bemötandet och anpassningen utifrån olika tolkningar av omvärlden.

Seminarieserien är speciellt utformad för lärare, resurspersoner och andra som möter elever i Norrbottens grundskolor och fritidshem. Serien kommer att genomföras via Zoom mellan kl. 15:00-17:00 på fem olika eftermiddagar under våren 2022.

Seminarierna kommer att ledas av Anna Morell, en erfaren och omtyckt specialpedagog och föreläsare som är en del av MOVE pedagogik. Anna arbetar som övergripande specialpedagog på särskolan i Köping och har en bred erfarenhet av att utbilda och handleda inom området NPF.

Under seriens gång kommer deltagarna att få insikter om bland annat kognitiva svårigheter, tydliggörande pedagogik, bemötande och förhållningssätt, kartläggning av grupp/klass och kommunikation samt framåtblickande tankar och funderingar.

Anmälan

För mer information och anmälan, vänligen kontakta Stina Carlsson på stina.carlsson@sensus.se eller ring 0920-25 99 85. Välkommen med din anmälan!

Föreläsare

Anna Morell, specialpedagog på Utbildningscentrum Autism. Anna är en erfaren och omtyckt utbildare och föreläsare. Hon arbetar som övergripande specialpedagog på särskolan i Köping med utbildande och handledande uppdrag.

Anna är en del av MOVE pedagogik som utbildar skolor, förskolor och LSS-verksamhet inom bemötande och förståelse för NPF och har ofta uppdrag genom Utbildningscenter Autism.

Översikt över de fem seminarietillfällena:

Onsdag 9/2 Om kognitiva svårigheter – att förstå hur eleverna tolkar skoldagen

Barn med NPF tolkar ofta omvärlden på ett annat sätt. Vad innebär det konkret och hur påverkas eleven av skoldagens olika moment? Kunskapen kommer ge dig ökad förståelse för barnets reaktioner och hur du kan stödja barnet i dess vardag.

Första kurstillfället behandlar kognitiva svårigheter: Autismspektrum, ADHD, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning/låg teoretisk begåvning. Vi lär oss om de skillnader i perception, social kommunikation och exekutiva förmågor som förknippas med NPF. Vidare behandlar tillfället stress, krav och energiläckage – hur det påverkar eleverna och hur du som personal kan hantera olika situationer som uppstår.

Här kan du ladda ner en PDF presentationen 9 februari.

Anna och Jenny tipsade om följande publikationer under seminariet 9 februari:

 • Petri Partanen ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”
 • Anna Sjölund och Lena W Henrikson ”skolkompassen”
 • Maria Buhler ”Flickor med autism och ADHD”
 • Lotta Borg Skoglund ”ADHD- från duktig flicka till utbränd kvinna”
 • Anna Morell och Jenny Karlsson ”Elevhälsa med kartläggning som verktyg”

Torsdag 24/2 Tydliggörande pedagogik

Barn med NPF mår ofta bra av tydlighet och struktur, samtidigt som barnen är experter på sig själva. Andra kurstillfället handlar om olika typer av stöd som behövs för att lärmiljön ska vara tillgänglig. Det innefattar bland annat exempel på hjälpmedel, anpassningar och visuellt stöd som kan stötta barnet och dig under skoldagen. Vi diskuterar även delaktighet och inkludering – hur ser vi till att elevens röst hörs och att eleven inkluderas i gruppen/klassen?

Här kan du ladda ner en PDF med presentationen 24 februari.

Onsdag 16/3 Bemötande och förhållningssätt

Ditt sätt att möta barnet i vardagen är avgörande för en fungerade vardag och ett fungerande samspel. Tredje kurstillfället diskuterar vi lågaffektivt bemötande, affektkurvan och triggers för att vägleda dig i hur du möter barnet där hen befinner sig. Till exempel, hur kan vi förebygga eskalering? Hur lär vi oss att se tecknen och hur förebygger vi genom planering? Strategi för att hantera, utvärdera och förändra hur vi bemöter, stödjer och anpassar.

Här kan du ladda ner en PDF med presentationen 16 mars.

Tisdag 29/3 Kartläggning av grupp/klass och kommunikation

Vid fjärde tillfället så presenteras ett enkelt kartläggningsverktyg som du som personal kan använda för att ta reda på hur elevernas och gruppens förmågor påverkar dem under skoldagen och hur du kan anpassa och bemöta utifrån detta. En hjälp att planera och organisera alltså. Vi går även igenom den viktiga kommunikationen inom skolan, vid skolövergångar och med vårdnadshavare.

Under seminariet tipsade Jenny och Anna om följande böcker:

 • ”När mallen inte stämmer” – Kenth Hedevåg
 • ”God lärmiljö för alla” – Anna Borg, Linda Hallgren och Sven Bölthe
 • ”Elevhälsa med kartläggning som verktyg” – Anna Morell och Jenny Karlsson

Här kan du ladda ner PDF med presentationen 29 mars

Tisdag 5/4 Tankar, funderingar och hur går vi vidare

Inför femte kurstillfället får deltagarna mejla in frågor och utbildaren förbereder sedan föreläsningen utifrån det. Vi får även besök av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som informerar om stöd och resurser som SPSM erbjuder.

SPSM:s presenation kan du ladda ner här. Annas presentation som baseras på frågor deltagare skickat in laddar du ner här.

Under seminariet tipsade Anna om följande fördjupning:

 • Flickor med autism och adhd – Maria Buhler
 • Från fin flicka till utbränd kvinna – Lotta Borg Skoglund
 • Konsten att fejka arabiska – Lina Liman
 • Forskning från Svenny Kopp