Lagstiftning inom diskrimineringsområdet

Diskrimineringslagen reglerar olika former av diskriminering såväl i som utanför arbetslivet. Den trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte och utvidgade då ett antal äldre lagar.

Diskrimineringslagen kompletteras inom skolan av bestämmelser i skollagen om kränkande behandling. Inom arbetslivet finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket om kränkande särbehandling. Dessutom finns ytterligare lagtexter som kan sägas beröra diskriminering men som endast omfattar vissa av diskrimineringsgrunderna.

Nedan hittar du länkar till de aktuella lagarna och föreskrifterna.

Lagtexter

Diskrimineringslagen

Diskriminering enligt alla de sju definierade grunderna regleras i diskrimineringslagen (2008:567). Läs hela lagen här.

Skollagen och kränkande behandling

Särskilda bestämmelser om kränkande behandling inom skolan av orsaker som inte är att betrakta som diskriminering finns i skollagens sjätte kapitel. Läs hela lagen här.

Arbetsmiljöreglering om kränkande särbehandling

Särskilda föreskrifter om kränkande särbehandling inom arbetslivet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Ladda ner föreskriften här.

Andra orsaker till kränkande särbehandling

Särskilda föreskrifter om kränkande särbehandling inom arbetslivet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 1993:17. Läs hela föreskriften här.