Aktiva åtgärder i arbetslivet – Föreläsning och workshop i flera steg

Att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter är en skyldighet enligt diskrimineringslagen. Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett alla sju diskrimineringsgrunder. Ett väl genomfört arbete kan innebära många positiva förändringar för arbetsmiljön, arbetstagarnas hälsa och engagemang, verksamhetens resultat och dess förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Vi erbjuder utbildning och processtöd för att öka arbetsgivares, fackligt förtroendevaldas och arbetstagares kännedom om vad arbetet med aktiva åtgärder innebär, vilka steg som måste genomföras på en arbetsplats för att uppfylla lagens krav och vad de syftar till. Nedan beskrivs tre olika insatser – vi är gärna också bollplank och erbjuder handledning kopplat till er process kring aktiva åtgärder och/eller framtagande av styrande dokument kopplade till antidiskriminering. Omfattningen kommer vi tillsammans överens om.

En arbetsplats för alla – introduktion till aktiva åtgärder

Vi inleder med en översikt om vad förbudet mot diskriminering innebär och går igenom diskrimineringslagens krav gällande aktiva åtgärder och processen med att arbeta med undersökning, analys, åtgärder och utvärdering. Vi presenterar också verktyg för förebyggande arbete mot olika former av diskriminering på arbetsplatsen. Här berörs särskilt chefers och ledningsgruppers roll i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatser.

  • Tid: 2–4 timmar
  • Format: Föreläsning, samtal och övningar
  • Målgrupp: Arbetsplatser samt fackförbund

Växthuset: undersök din arbetsplats

Växthuset är ett verktyg för att kartlägga, upptäcka och motverka risker för diskriminering på en arbetsplats. Metoden fungerar som ögonöppnare och kan användas för att komma igång med arbetet med aktiva åtgärder på arbetsplatsen. Metoden utvecklades av Diskrimine­ringsombudsmannen (DO).

Växthuset bör kombineras med en grundutbildning eftersom resultatet av hänger samman med personalens kunskaper om vad diskriminering kan vara. Du kan läsa mer om Växthuset hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

  • Tid: Minst 3–6 timmar (workshop, beror på omfattning och upplägg)
  • Format: Föreläsning, workshop, handledning
  • Målgrupp: Arbetsplatser

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling: Rutiner och riktlinjer

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på en arbetsplats får stora konsekvenser för både enskilda individer och för verksamhetens arbetsmiljö. Därför finns särskilda krav på rutiner och riktlinjer. Detta regleras dels i diskrimineringslagen och dels i arbetsmiljöregleringen.

Vilka är arbetsgivarens skyldigheter enligt respektive lagstiftning när det förekommer olika former av kränkningar? Utbildningen ger kunskap om utredning och åtgärder vid trakasserier och hur vi kan arbeta förebyggande. Vi erbjuder även stöd i vid översyn av befintliga rutiner.

  • Tid: 3–6 timmar (föreläsning/workshop, beror på omfattning och upplägg)
  • Format: Föreläsning, workshop, handledning
  • Målgrupp: Arbetsplatser

Boka utbildning

Fyll i vårt formulär med dina behov så återkommer vi så snart som möjligt. Vi erbjuder även rådgivning och kan anpassa insatserna efter dina önskemål.